IBPS Recruitment 2022 – 6432 Probationary Officer Posts

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്‌സണൽ സെലക്ഷൻ (IBPS)
 • തസ്തികയുടെ പേര്: പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാർ (പിഒ)/ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനികൾ (എംടി)
 • ജോലി തരം: ബാങ്കിംഗ്
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • പരസ്യ നമ്പർ: CRP PO/MT-XII
 • ഒഴിവുകൾ : 6432
 • ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യ മുഴുവൻ
 • ശമ്പളം: ചട്ടം അനുസരിച്ച്
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 02.08.2022
 • അവസാന തീയതി: 22.08.2022

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്‌സണൽ സെലക്ഷൻ (ഐബിപിഎസ്) ലിമിറ്റഡ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ (പിഒ)/ മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനീസ് (എംടി) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 6432 പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാർ (പിഒ)/ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനീസ് (എംടി) തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളതാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 02.08.2022 മുതൽ 22.08.2022 വരെ.

പ്രധാന തീയതികൾ

 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 02 ഓഗസ്റ്റ് 2022
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 22 ഓഗസ്റ്റ് 2022

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പങ്കെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ

എസ്.സി

എസ്.ടി

ഒ.ബി.സി

EWS

ജനറൽ

ആകെ

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ

NR

NR

NR

NR

NR

NR

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

80

40

144

53

218

535

ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര

NR

NR

NR

NR

NR

NR

കാനറ ബാങ്ക്

375

187

675

250

1013

2500

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

NR

NR

NR

NR

NR

NR

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്

NR

NR

NR

NR

NR

NR

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്

NR

NR

NR

NR

NR

NR

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്

75

37

135

50

203

500

പഞ്ചാബ് & സിന്ദ് ബാങ്ക്

38

23

66

24

102

253

UCO ബാങ്ക്

82

41

148

55

224

550

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

346

155

573

184

836

2094

ആകെ

996

483

1741

616

2596

6432

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

 • പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാർ (പിഒ)/ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനികൾ (എംടി) : 52,000 – 55,000 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി

 • താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് കുറഞ്ഞത് 20 വർഷവും പരമാവധി 30 വർഷവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി 1992 ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് മുമ്പും 2002 ഓഗസ്റ്റ് 1-നുശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).

ഇളവ് (ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ)

 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം (SC/ST): 5 വർഷം
 • മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) : 3 വർഷം
 • വികലാംഗർ (PWD) : 10 വർഷം
 • എക്‌സ്-സർവീസ്‌മെൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്‌ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇസിഒ/എസ്‌എസ്‌സിഒകൾ ഉൾപ്പെടെ: 5 വർഷം
 • 1984 ലെ കലാപം ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ : 5 വർഷം

യോഗ്യത

 • സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം (ബിരുദം). ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യത.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം താൻ ബിരുദധാരിയാണെന്ന സാധുവായ മാർക്ക് ഷീറ്റ്/ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിരുദത്തിന് ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ ശതമാനം സൂചിപ്പിക്കുകയും വേണം.

അപേക്ഷാ ഫീസ്

 • SC/ ST/ PWD Rs.175/- (GST ഉൾപ്പെടെ)
 • ജനറലും മറ്റുള്ളവരും. 850/- (ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ)

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

 • പ്രാഥമിക പരീക്ഷ
 • മെയിൻ പരീക്ഷ
 • അഭിമുഖം

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക www.ibps.in
 • “റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു” എന്നതിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാർ (പിഒ)/ മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനീസ് (എംടി) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം, സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (ഐബിപിഎസ്) ലിമിറ്റഡിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *