📮 ഇതാ വന്നു.. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് GDS വിജ്ഞാപനം | SSLC പാസായ വർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം | 12,000+ ഒഴിവുകൾ

 

 

ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) നിയമനം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. [Branch Postmaster (BPM)/Assistant Branch Postmaster (ABPM)] തൊഴിലവസരങ്ങള്. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 22.05.2023 മുതൽ 23.06.2023 വരെ.                                                                                                                                                            

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക്സ് (ജിഡിഎസ്) [Branch Postmaster (BPM)/Assistant Branch Postmaster (ABPM)]
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • അഡ്വ. നമ്പർ : 17-31/2023-ജി
 • ഒഴിവുകൾ : 12828
 • ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : 12,000 – 24,470 രൂപ
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 22.05.2023
 • അവസാന തീയതി:23.06.2023

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം) : 5746
 • അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ABPM) : 7082

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

 • ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം) : 12,000 രൂപ – 29,380 രൂപ
 • അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (എബിപിഎം) : 10,000 രൂപ – 24,470 രൂപ

പ്രായപരിധി

 • ജനറൽ, EWS : 18 വർഷം – 40 വർഷം
 • മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (OBC) : 18 വയസ്സ് – 43 വയസ്സ്
 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗം (SC/ST) : 18 വയസ്സ് – 45 വയസ്സ്
 • വികലാംഗർ (PwD) : 18 വയസ്സ് – UR- 50 വയസ്സ്, OBC- 53 വയസ്സ് & SC/ ST – 55 വയസ്സ്

യോഗ്യത

ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് (GDS)/ BPM/ ABPM

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

 

 • (എ) ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇന്ത്യ/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന ഗണിതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും (നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയമായി പഠിച്ചത്) പത്താം ക്ലാസിലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/
 • GDS-ന്റെ എല്ലാ അംഗീകൃത വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായിരിക്കും.
 • (ബി) അപേക്ഷകൻ പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത്

മറ്റ് യോഗ്യതകൾ:

 • (i) കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
 • (ii) സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
 • (iii) മതിയായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് (GDS) ന് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക [Branch Postmaster (BPM)/Assistant Branch Postmaster (ABPM)], ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 22 മെയ് 2023 മുതൽ 11 ജൂൺ 2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *