ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ അഗ്നിവീർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | വനിതകൾക്കും അവസരം

 

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിവീർ (എംആർ) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 100 അഗ്നിവീർ (എംആർ) പോസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളതാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 29.05.2023 മുതൽ 15.06.2023 വരെ.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: ഇന്ത്യൻ നേവി
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: അഗ്നിവീർ (എംആർ)
 • ജോലി തരം: കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • അഡ്വ. നമ്പർ : 02/2023 ബാച്ച്
 • ഒഴിവുകൾ : 100
 • ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : 30,000 – 40,000 രൂപ (മാസം തോറും)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 29.05.2023
 • അവസാന തീയതി : 15.06.2023

പ്രായപരിധി

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 01 നവംബർ 2002 മുതൽ 30 ഏപ്രിൽ 2006 വരെ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).

യോഗ്യത

 • അപേക്ഷകർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. ഗവ
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെടുക

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *