കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്വിഫ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – വിവിധ ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി- സ്വിഫ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഡ്രൈവർമാരുടെയും കണ്ടക്ടർമാരുടെയും ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 01.01.2024 മുതൽ 26.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Kerala State Road Transport Corporation (കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.) തസ്തികയുടെ പേര്: ഡ്രൈവര് മാരും കണ്ടക്ടര് മാരും ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ …

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്വിഫ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – വിവിധ ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം Read More »

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയർപോർട്ട് കളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം വന്നു | കേരളത്തിലും അവസരം

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎഐ) ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 119 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 27.12.2023 മുതൽ 26.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Airports Authority of India (AAI) തസ്തികയുടെ പേര്: Junior Assistant, Senior Assistant ജോലി തരം : …

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയർപോർട്ട് കളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം വന്നു | കേരളത്തിലും അവസരം Read More »

ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – 35 എക്സിക്യൂട്ടീവ് , ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

 ഇന്ത്യൻ നാവികസേന 10 + 2 (B.Tech) കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം (പിസി) 2024 ജൂലൈയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവിധ 10 + 2 (B.Tech) കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം (പിസി) ജൂലൈ 2024 – എക്സിക്യൂട്ടീവ് , ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 06.01.2024 മുതൽ 20.01.2024 വരെ …

ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – 35 എക്സിക്യൂട്ടീവ് , ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം Read More »

പത്താം ക്ലാസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഓഫിസ് അറ്റൻഡർ ഒഴിവുകൾ | തുടക്ക ശമ്പളം ₹23,000 രൂപ മുതൽ

Kerala Public Service Commission has released the job notification regarding filling of Office Attendant Job Vacancies. The PSC organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These Various Office Attendant Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online from 29.12.2023 to 31.01.2024. Organization : Kerala Public Service Commission …

പത്താം ക്ലാസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഓഫിസ് അറ്റൻഡർ ഒഴിവുകൾ | തുടക്ക ശമ്പളം ₹23,000 രൂപ മുതൽ Read More »

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹56,500 മുതൽ

  അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പി.എസ്.സി ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 01 അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.12.2023 മുതൽ 17.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കടപ്പാട് : Kerala Public Service Commission തസ്തികയുടെ പേര് : Assistant Data Base Administrator വകുപ്പ് : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി …

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹56,500 മുതൽ Read More »

ലൈൻമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

ലൈൻമാൻ തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. പി.എസ്.സി ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ ലൈൻമാൻ തസ്തികകൾ കേരളമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.12.2023 മുതൽ 17.01.2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം കടപ്പാട് : Kerala Public Service Commission പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : Lineman വകുപ്പ്: പൊതുമരാമത്ത് (ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം) ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം …

ലൈൻമാൻ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം Read More »

നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിൽ ട്രൈനീ ആവാം | 3093 ഒഴിവുകൾ

  നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിലെ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ ആക്ട് അപ്രന്റീസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 3093 ആക്ട് അപ്രന്റീസ് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 11.12.2023 മുതൽ 11.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: RRC Northern Railway തസ്തികയുടെ പേര് : Act Apprentice ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: …

നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിൽ ട്രൈനീ ആവാം | 3093 ഒഴിവുകൾ Read More »

ഇൻകം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്ൽ അവസരം | ശമ്പളം ₹44,900 മുതൽ

Income Tax Recruitment 2024: Income Tax Department Limited has released the job notification regarding filling of Inspector of Income Tax, Tax Assistant, Stenographer Grade-II, Multi-Tasking Staff Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 55 Inspector of Income Tax, Tax Assistant, Stenographer Grade-II, Multi-Tasking Staff Posts are Kerala. …

ഇൻകം ടാക്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്ൽ അവസരം | ശമ്പളം ₹44,900 മുതൽ Read More »

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സിവിലിയൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | ശമ്പളം ₹1,12,400 വരെ

Indian Navy has released the job notification regarding filling of Chargeman, Senior Draughtsman Job Vacancies. The Government invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 910 Chargeman, Senior Draughtsman Posts are Across India. The eligible candidates can apply for the post through Online from 18.11.2023 to 31.12.2023. Organization Name : Indian Navy Civilian …

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ സിവിലിയൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | ശമ്പളം ₹1,12,400 വരെ Read More »

വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

  വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പി.എസ്.സി ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവിധ വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30.11.2023 മുതൽ 03.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.  Kerala Public Service Commissionതസ്തികയുടെ പേര്: എക്സൈസ്വകുപ്പ്: വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി)ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർറിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം …

വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ട്രെയിനി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം Read More »