പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ 9995 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

ക്ലർക്ക് : 5585 ഒഴിവ്➖➖➖➖➖➖➖➖അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത : അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം➖➖➖➖➖➖➖➖പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ 9,995 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പഴ്‌സനേൽ സിലക്‌ഷൻ (IBPS) വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. *ഓഫീസർ (ഗ്രൂപ് എ), ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് – മൾട്ടിപർപ്പസ് (ഗ്രൂപ് ബി)* തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ റീജനൽ ബാങ്കുകളിലെ ക്ലാർക്ക്, ഓഫീസർ തസ്തികകളിൽ അവസരം ലഭിക്കും. 5,585 ഒഴിവുകൾ ക്ലറിക്കൽ തസ്തികകളിലാണ്. IBPS നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ പൊതുപരീക്ഷയിൽ (CWE) …

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ 9995 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം Read More »

കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – വിവിധ ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (കെ.പി.എസ്.സി)യിൽ ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ, ഓവർസിയർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ/ വാച്ച്മാൻ, ഓവർസിയർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 01.04.2024 മുതൽ 01.04.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Kerala …

കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – വിവിധ ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം Read More »

DSSSB പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നു | തുടക്ക ശമ്പളം ₹21,700 രൂപ മുതൽ

ബുക്ക് ബൈൻഡർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-എ, സ്വീപ്പർ / സഫായ് കരംചാരി, ചൗക്കിദാർ, ഡ്രൈവർ / സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് 2) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (ഡിഎസ്എസ്ബി) പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 40 ബുക്ക് ബൈൻഡർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-എ, സ്വീപ്പർ / സഫായ് കരംചാരി, ചൗക്കിദാർ, ഡ്രൈവർ / …

DSSSB പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നു | തുടക്ക ശമ്പളം ₹21,700 രൂപ മുതൽ Read More »

നോട്ടടിക്കുന്ന പ്രസ്സിൽ ജോലി അവസരം | ശമ്പളം ₹18,700 മുതൽ

Security Printing Press has released the job notification regarding filling of Supervisor, Jr.Office Assistant, Jr.Technician, Fireman Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 96 Supervisor, Jr.Office Assistant, Jr.Technician, Fireman Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online from 15.07.2023 to 16.08.2023 Organization …

നോട്ടടിക്കുന്ന പ്രസ്സിൽ ജോലി അവസരം | ശമ്പളം ₹18,700 മുതൽ Read More »

ഉദ്യോഗാർഥികൾ കാത്തിരുന്ന SSC വിജ്ഞാപനം | 2000+ ഒഴിവുകൾ | വനിതകൾക്കും അവസരം

Staff Selection Commission (SSC) has released the job notification regarding filling of Graduation and above level Posts, Higher Secondary level Posts, Matriculation level Posts Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have 10thStd qualifications. These 2049 Graduation and above level Posts, Higher Secondary level Posts, Matriculation level Posts Posts are Across …

ഉദ്യോഗാർഥികൾ കാത്തിരുന്ന SSC വിജ്ഞാപനം | 2000+ ഒഴിവുകൾ | വനിതകൾക്കും അവസരം Read More »

കേരളത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം | 3000 ഒഴിവുകൾ

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രന്റീസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 3000 അപ്രന്റീസ് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 21.02.2024 മുതൽ 06.03.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Central Bank of India തസ്തികയുടെ പേര് : അപ്രന്റീസ് ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: അപ്രന്റീസ് ട്രിനീ ഒഴിവുകൾ : …

കേരളത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം | 3000 ഒഴിവുകൾ Read More »

കണ്ണൂർ ഏഴിമല അക്കാദമിയിൽ അവസരം | ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ നേവിയിൽ ഓഫീസർ ആവാം

ഇന്ത്യൻ നേവി എസ്.എസ്.സി ഓഫീസർ ജനുവരി 2025 (എസ്.ടി 25) തസ്തികകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 254 എസ്.എസ്.സി ഓഫീസർ ജനുവരി 2025 (എസ്.ടി 25) തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 24.02.2024 മുതൽ 10.03.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Indian Navy തസ്തികയുടെ പേര്: എസ്.എസ്.സി ഓഫീസർ ജനുവരി 2025 (എസ്.ടി 25) ജോലി തരം : കേന്ദ്ര …

കണ്ണൂർ ഏഴിമല അക്കാദമിയിൽ അവസരം | ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ നേവിയിൽ ഓഫീസർ ആവാം Read More »

ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കേരള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി യിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (കെ.എസ്.എം.എച്ച്.എ)യിൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ-ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 12 അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ-ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (കെ.എസ്.എം.എച്ച്.എ. തസ്തികയുടെ പേര്: അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ജോലി തരം : കരാർ …

ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കേരള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി യിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം Read More »

ഇന്ത്യൻ ആർമി കേരള റാലി 2024 | ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ അഗ്നിവീര്‍ റാലി വന്നു | നിരവധി ഒഴിവുകൾ

  ഇന്ത്യൻ ആർമി, അഗ്നിപത് സ്കീം അഗ്നിവീർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിവിധ അഗ്നിവീർ പോസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 13.02.2024 മുതൽ 22.03.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Indian Army, Agnipath Scheme തസ്തികയുടെ പേര്: അഗ്നിവീർ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), അഗ്നിവീർ (ടെക്നിക്കൽ), അഗ്നിവീർ (ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് / സ്റ്റോർ കീപ്പർ …

ഇന്ത്യൻ ആർമി കേരള റാലി 2024 | ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ അഗ്നിവീര്‍ റാലി വന്നു | നിരവധി ഒഴിവുകൾ Read More »

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹36,000 രൂപ മുതൽ

 യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 606 ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 03.02.2024 മുതൽ 23.02.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. സംഘടനയുടെ പേര്: Union Bank of India തസ്തികയുടെ പേര്: ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, മാനേജർ, …

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹36,000 രൂപ മുതൽ Read More »