കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാഡ് ലിമിറ്റഡിൽ അവസരം

Cochin Shipyard Limited (CSL) has released the job notification regarding filling of Technician (Vocational) Apprentices, ITI Trade Apprentices Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 308 Technician (Vocational) Apprentices, ITI Trade Apprentices Posts are Kochi – Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online …

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാഡ് ലിമിറ്റഡിൽ അവസരം Read More »

ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അവസരം

 State Bank of India (SBI) has released the job notification regarding filling of Specialist Cadre Officer (SCO) Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 439 Specialist Cadre Officer (SCO) Posts are Across India. The eligible candidates can apply for the post through Online from 16.09.2023 to 06.10.2023. …

ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അവസരം Read More »

കേരള പോലീസ് വിജ്ഞാപനം വന്നു | തുടക്ക ശമ്പളം ₹31,100 രൂപ മുതൽ

 Kerala Public Service Commission has released the job notification regarding filling of Electrician Police Constable Job Vacancies. The PSC organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 28 Electrician Police Constable Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online from 15.09.2023 to 18.10.2023. Organization : Kerala Public …

കേരള പോലീസ് വിജ്ഞാപനം വന്നു | തുടക്ക ശമ്പളം ₹31,100 രൂപ മുതൽ Read More »

പത്താം ക്ലാസ്സ് , പ്ലസ്‌ടു ഉള്ളവർക്ക് ഡിഫൻസ് ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹21,700 രൂപ മുതൽ

Indian Coast Guard has released the job notification regarding filling of Navik (General Duty), Navik (Domestic Branch), and Yantrik Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 350 Navik (General Duty), Navik (Domestic Branch), and Yantrik Posts are Across India. The eligible candidates can apply for the post …

പത്താം ക്ലാസ്സ് , പ്ലസ്‌ടു ഉള്ളവർക്ക് ഡിഫൻസ് ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹21,700 രൂപ മുതൽ Read More »

കുടുംബശ്രീയിൽ ജോലി അവസരം | തുടക്ക ശമ്പളം ₹40,000 രൂപ മുതൽ

കുടുംബശ്രീ സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ (NULM) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 12 സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ (NULM) തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 25.08.2023 മുതൽ 07.09.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.

SSC Recruitment 2023 – Apply Online For 307 JHT, Jr Translator & SHT Posts

Staff Selection Commission (SSC) has released the job notification regarding filling of Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 307 Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Posts are Across India. The eligible candidates can apply …

SSC Recruitment 2023 – Apply Online For 307 JHT, Jr Translator & SHT Posts Read More »

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അവസരം

United India Insurance Company Limited has released the job notification regarding filling of Administrative Officer (Scale I) Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 100 Administrative Officer (Scale I) Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online from 24.08.2023 to 14.09.2023. Organization …

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അവസരം Read More »

NIT Calicut Recruitment 2023 – Apply Online For 150 Non Teaching Posts

National Institute of Technology Calicut (NIT) Limited has released the job notification regarding filling of Non Teaching Job Vacancies. The Government organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These 150 Non Teaching Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online from 20.07.2023 to 06.09.2023 Organization Name : …

NIT Calicut Recruitment 2023 – Apply Online For 150 Non Teaching Posts Read More »

സ്‌പൈസസ് ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം | കേരളത്തിൽ അവസരം

 Spices Board India Ltd has released the job notification regarding filling of Executive, Trade Analyst Job Vacancies. The Government organization invites online application from eligible candidates having required qualifications. These 15 Executive, Trade Analyst Posts are in Kochi – Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online  Organization Name : Spices Board …

സ്‌പൈസസ് ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം | കേരളത്തിൽ അവസരം Read More »

Kerala Beat Forest Officer Recruitment 2023 – Apply Online For 14 Beat Forest Officer Posts

 Kerala Public Service Commission has released the job notification regarding filling of Beat Forest Officer Job Vacancies. The PSC organization invites Online application from eligible candidates have required qualifications. These V14 Beat Forest Officer Posts are Kerala. The eligible candidates can apply for the post through Online from 16.08.2023 to 20.09.2023. Organization : Kerala Public …

Kerala Beat Forest Officer Recruitment 2023 – Apply Online For 14 Beat Forest Officer Posts Read More »