കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – വിവിധ ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (കെ.പി.എസ്.സി)യിൽ ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ, ഓവർസിയർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ/ വാച്ച്മാൻ, ഓവർസിയർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, മറ്റ് ഒഴിവുകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 01.04.2024 മുതൽ 01.04.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: Kerala Public Service Commission (KPSC)
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഫാം അസിസ്റ്റന്റ്, പ്യൂൺ/ വാച്ച്മാൻ, ഓവർസിയർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ്
 • അറ്റൻഡന്റ് & മറ്റ് തസ്തികകൾ
 • ജോലിയുടെ തരം : സംസ്ഥാന സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം : ഡയറക്ട്
 • CAT.NO : 24/2024 മുതൽ 62/2024 വരെ
 • ഒഴിവുകൾ : വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം: 27,800 രൂപ – 1,15,300 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 01.04.2024
 • അവസാന തീയതി : 02.05.2024

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *