കേരളത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം | 3000 ഒഴിവുകൾ

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രന്റീസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 3000 അപ്രന്റീസ് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 21.02.2024 മുതൽ 06.03.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: Central Bank of India
 • തസ്തികയുടെ പേര് : അപ്രന്റീസ്
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: അപ്രന്റീസ് ട്രിനീ
 • ഒഴിവുകൾ : 3000
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം: 15,000 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 21.02.2024
 • അവസാന തീയതി : 06.03.2024

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ (സ്റ്റൈപൻഡ്)

 • ഗ്രാമീണ/അര്ദ്ധനഗര ശാഖകള്: 15,000 രൂപ
 • നഗര ശാഖകൾ : 15,000 രൂപ
 • മെട്രോ ശാഖകൾ : 15,000 രൂപ

അപ്രന്റീസുകൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും അലവൻസുകൾ / ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല

പ്രായപരിധി

 • അപേക്ഷകര് 01.04.1996 നും 31.03.2004 നും ഇടയില് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
  എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എസ്സി / എസ്ടി / ഒബിസി / പിഡബ്ല്യുബിഡി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്. (പോയിന്റ് 2.1 ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു)

യോഗ്യത

 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ യോഗ്യതകൾ. അപേക്ഷകർ 31.03.2020 ന് ശേഷം ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *