കണ്ണൂർ ഏഴിമല അക്കാദമിയിൽ അവസരം | ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ നേവിയിൽ ഓഫീസർ ആവാം

ഇന്ത്യൻ നേവി എസ്.എസ്.സി ഓഫീസർ ജനുവരി 2025 (എസ്.ടി 25) തസ്തികകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 254 എസ്.എസ്.സി ഓഫീസർ ജനുവരി 2025 (എസ്.ടി 25) തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 24.02.2024 മുതൽ 10.03.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: Indian Navy
 • തസ്തികയുടെ പേര്: എസ്.എസ്.സി ഓഫീസർ ജനുവരി 2025 (എസ്.ടി 25)
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം : ഡയറക്ട്
 • ഒഴിവുകൾ : 254
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം: 56100 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 24.02.2024
 • അവസാന തീയതി: 10.03.2024

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • ജനറൽ സർവീസ് : 50
 • പൈലറ്റ് : 20
 • നേവൽ എയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസർ (എൻഎഒഒ) : 18
 • എയര് ട്രാഫിക് കണ്ട്രോളര് : 08
 • ലോജിസ്റ്റിക്സ് : 30
 • നേവൽ ആർമമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കേഡർ (എൻഎഐസി) : 10
 • വിദ്യാഭ്യാസം : 18
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് [ജനറൽ സർവീസ് (ജിഎസ്)] : 30
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് [ജനറൽ സർവീസ് (ജിഎസ്)] : 50
 • നേവൽ കൺസ്ട്രക്ടർ : 20

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

 • എസ്എൽടിയുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 56100 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു, ബാധകമായ മറ്റ് അനുബന്ധങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റുകളും മുൻകൂട്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.

പ്രായപരിധി

 • ജനറൽ സർവീസ് : 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജൂലൈ 2005 വരെ
 • പൈലറ്റ് : 02 ജനുവരി 2001 മുതൽ 01 ജനുവരി 2006 വരെ
 • നേവൽ എയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസർ (NAOO) : 02 ജനുവരി 2001 മുതൽ 01 ജനുവരി 2006 വരെ
 • എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ : 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജനുവരി 2004 വരെ
 • ലോജിസ്റ്റിക്സ് : 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജൂലൈ 2005 വരെ
 • നേവൽ ആർമമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് കേഡർ (എൻ എ ഐ സി) : 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജൂലൈ 2005 വരെ
 • വിദ്യാഭ്യാസം: 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജനുവരി 2004 വരെയും 02 ജനുവരി 1998 മുതൽ 01 ജനുവരി 2004 വരെയും
 • എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് [ജനറൽ സർവീസ് (ജിഎസ്)] : 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജൂലൈ 2005 വരെ
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് [ജനറൽ സർവീസ് (ജിഎസ്)] : 02 ജനുവരി 2000
 • നേവൽ കൺസ്ട്രക്ടർ : 02 ജനുവരി 2000 മുതൽ 01 ജൂലൈ 2025 വരെ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *