കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹56,500 മുതൽ

 

അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പി.എസ്.സി ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 01 അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 15.12.2023 മുതൽ 17.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • കടപ്പാട് : Kerala Public Service Commission
 • തസ്തികയുടെ പേര് : Assistant Data Base Administrator
 • വകുപ്പ് : കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
 • ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം : ഡയറക്ട്
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 521/2023
 • ഒഴിവുകള് : 01
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം: 56,500 രൂപ – 1,23,700 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 15.12.2023
 • അവസാന തീയതി : 17.01.2024 

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ : 1 (ഒന്ന്)

 ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ 

 • അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ: 56,500 രൂപ – 1,23,700 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി 

 • 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ് സി / എസ് ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.

യോഗ്യത

 • എം.സി.എ/ B.Tech (കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) / എം.എസ്.സി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത യു.ജി.സി അംഗീകൃത സർവകലാശാല / കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *