കുടുംബശ്രീയിൽ ജോലി അവസരം | തുടക്ക ശമ്പളം ₹40,000 രൂപ മുതൽ

കുടുംബശ്രീ സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ (NULM) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 12 സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ (NULM) തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 25.08.2023 മുതൽ 07.09.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കുടുംബശ്രീ
 • തസ്തികയുടെ പേര് : സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ (NULM)
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലിക
 • ഒഴിവുകൾ : 12
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.40,000/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 25.08.2023
 • അവസാന തീയതി : 07.09.2023
 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
 • പ്രവൃത്തി പരിചയം : കുടുംബശ്രീ മിഷനിൽ നിലവിൽ NULM മൾട്ടി ടാസ്ക് പേഴ്സണൽ ( എം.ടി.പി ) തസ്തികയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തവർ ആയിരിക്കണം .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *