കേരള പവർഗ്രിഡിൽ ട്രെയിനീ ആവാം | ശമ്പളം ₹21,500 മുതൽ | കേരളത്തിലും അവസരം

പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (പിജിസിഐഎൽ). ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 203 ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ) തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 22.11.2023 മുതൽ 12.12.2023 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

സംഘടനയുടെ പേര്: Power Grid Corporation of India Limited
തസ്തികയുടെ പേര്: Junior Technician Trainee (Electrician)
ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം : ഡയറക്ട്
Advt No : CC/12/2023
ഒഴിവുകള് : 203
ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
ശമ്പളം: 21500-3%-74000/- രൂപ (ഐഡിഎ) ശമ്പള സ്കെയിലിൽ 21500 രൂപ
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി: ഓണ് ലൈന്
ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 22.11.2023
അവസാന തീയതി : 12.12.2023

  • ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ): 21500-3%-74000/- രൂപ (ഐഡിഎ) ശമ്പള സ്കെയിലിൽ 21500 രൂപ

പ്രായപരിധി

ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ): 27 വയസ്

എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷം ഇളവുണ്ട്. ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷം, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 10 വർഷം (എസ്.സി/ എസ്.ടി പി.ഡബ്ല്യു.ഡിക്ക് 15 വർഷം, ഒ.ബി.സി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 13 വർഷം), മുൻ എസ് വിഭാഗത്തിന് 13 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് ശമ്പളം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇളവ് നൽകും. കൂടുതൽ റഫറൻസിനായി പവർഗ്രിഡ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് 2023 കാണുക

യോഗ്യത

ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ)

അംഗീകൃത ടെക്നിക്കൽ ബോർഡ്/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ (ഇലക്ട്രിക്കൽ) പാസായിരിക്കണം.
ഡിപ്ലോമ/ ബി.ഇ/ബി.ടെക് തുടങ്ങിയ ഉന്നത സാങ്കേതിക യോഗ്യത ഐ.ടി.ഐ.യോടൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തോ ചേരുന്ന സമയത്തോ അനുവദനീയമല്ല.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *