യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോലി നേടാം | ശമ്പളം ₹36,000 രൂപ മുതൽ

 യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 606 ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 03.02.2024 മുതൽ 23.02.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: Union Bank of India
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ചീഫ് മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ, മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ
 • ജോലി തരം : ബാങ്കിംഗ്
 • റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം : ഡയറക്ട്
 • Advt No : N/A
 • ഒഴിവുകൾ : 606
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം: 36,000 രൂപ – 89,890 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 03.02.2024
 • അവസാന തീയതി : 23.02.2024

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • ചീഫ് മാനേജർ-ഐടി (സൊല്യൂഷൻസ് ആർക്കിടെക്റ്റ്): 02
 • ചീഫ് മാനേജർ-ഐടി (ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ലീഡ്): 01
 • ചീഫ് മാനേജർ-ഐടി (ഐടി സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധൻ) : 01
 • ചീഫ് മാനേജർ-ഐടി (എജൈൽ മെത്തഡോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്) : 01
 • സീനിയർ മാനേജർ-ഐടി (ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർ): 04
 • സീനിയർ മാനേജർ-ഐടി (Dev SecOps Engineer): 02
 • സീനിയർ മാനേജർ-ഐടി (റിപ്പോർട്ടിംഗ് & ഇടിഎൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ലോഗിംഗ്) : 02
 • സീനിയർ മാനേജർ (റിസ്ക്): 20
 • സീനിയർ മാനേജർ (ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്): 14
 • മാനേജർ-ഐടി (ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് / മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ) : 02
 • മാനേജർ-ഐടി (എപിഐ പ്ലാറ്റ്ഫോം എഞ്ചിനീയർ / ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്) : 02
 • മാനേജർ (റിസ്ക്) : 27
 • മാനേജർ (ക്രെഡിറ്റ്): 371
 • മാനേജർ (നിയമം): 25
 • മാനേജർ (ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രഷറി ഓഫീസർ): 05
 • മാനേജർ (ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ): 19
 • അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ): 02
 • അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (സിവിൽ എൻജിനീയർ): 02
 • അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ആർക്കിടെക്റ്റ്): 01
 • അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ): 30
 • അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഫോറെക്സ്): 73

യോഗ്യത

 • ബി.എസ്.സി/ബി.ഇ/B.Tech/ ബിരുദാനന്തരബിരുദം/എം.ടെക്/എം.എസ്.സി./ബിരുദം/സി.എ/എം.ബി.എ/ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി/പി.ജി.ഡി.ബി.എ/പി.ജി.ഡി.ബി.എം/പി.ജി.പി.എം/പി.ജി.ഡി.എം യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

 • രേഖാ പരിശോധന
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ.
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *