ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയർപോർട്ട് കളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം വന്നു | കേരളത്തിലും അവസരം

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎഐ) ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 119 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 27.12.2023 മുതൽ 26.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: Airports Authority of India (AAI)
 • തസ്തികയുടെ പേര്: Junior Assistant, Senior Assistant
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം : ഡയറക്ട്
 • Advt No : SR /01/2023
 • ഒഴിവുകള് : 119
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം: 36,000 രൂപ – 1,10,000 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 27.12.2023
 • അവസാന തീയതി : 26.01.2024

പ്രായപരിധി 

 • ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫയർ സർവീസ്): 18 മുതൽ 30 വർഷം വരെ
 • ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഓഫീസ്): 18 മുതൽ 30 വർഷം വരെ
 • സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്): 18 മുതൽ 30 വർഷം വരെ
 • സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്): 18 മുതൽ 30 വർഷം വരെ

നിയമപ്രകാരം പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്.

യോഗ്യത
1.ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫയർ സർവീസ്)

1) മെക്കാനിക്കൽ / ഓട്ടോമൊബൈൽ / ഫയർ എന്നിവയിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് + 3 വർഷത്തെ അംഗീകൃത റെഗുലർ ഡിപ്ലോമ (ഒആർ)
ii) 12-ാം ക്ലാസ് പാസ് (പതിവ് പഠനം)
ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്: എ) സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (ഒആർ) ബി) പരസ്യ തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം മുമ്പെങ്കിലും നൽകിയ സാധുതയുള്ള ഇടത്തരം വാഹന ലൈസൻസ്, അതായത് 20/12/2023. (അല്ലെങ്കിൽ) സി) പരസ്യ തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, അതായത് 20/12/2023 ന് നൽകിയ സാധുതയുള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (എൽഎംവി) ലൈസൻസ്.

2.ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഓഫീസ്)
3.സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്)

 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / റേഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ
  പ്രവൃത്തിപരിചയം (പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷന് പ്രവൃത്തിപരിചയം): ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് രണ്ടുവര് ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. (ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ / റേഡിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ)

4. സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്)

 • ബിരുദധാരികൾ B.Com.
 • പ്രവൃത്തിപരിചയം (പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്): ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തയ്യാറാക്കൽ, നികുതി (പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവും), ഓഡിറ്റ്, മറ്റ് ഫിനാൻസ് & അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് അനുഭവം എന്നിവയിൽ രണ്ട് (2) വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *