ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2024 – 35 എക്സിക്യൂട്ടീവ് , ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

 ഇന്ത്യൻ നാവികസേന 10 + 2 (B.Tech) കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം (പിസി) 2024 ജൂലൈയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവിധ 10 + 2 (B.Tech) കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം (പിസി) ജൂലൈ 2024 – എക്സിക്യൂട്ടീവ് , ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 06.01.2024 മുതൽ 20.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: Indian Navy
 • തസ്തികയുടെ പേര്: 10 +2 (B.Tech) കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീം (പിസി) ജൂലൈ 2024 – എക്സിക്യൂട്ടീവ് &
 • ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച്
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട് മെന്റ് തരം : ഡയറക്ട്
 • ഒഴിവുകള് : 35
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം: മാനദണ്ഡപ്രകാരം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 06.01.2024
 • അവസാന തീയതി : 20.01.2024

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് & ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച്: 35 ഒഴിവുകൾ

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും (സ്ത്രീകൾക്ക് പരമാവധി 10 ഒഴിവുകൾ)


 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് & ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് : മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്

പ്രായപരിധി

 • 02 ജനുവരി 2005 നും 01 ജൂലൈ 2007 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).

യോഗ്യത

 • ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് (പിസിഎം) എന്നിവയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 70 ശതമാനം മാർക്കോടെ സീനിയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ (10 + 2 പാറ്റേൺ) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കണം.
 • ജെഇഇ (മെയിൻ) – 2023 പരീക്ഷ എഴുതിയവർ (ബിഇ / ബിടെക്). എൻടിഎ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജെഇഇ (മെയിൻ) ഓൾ ഇന്ത്യ കോമൺ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് (സിആർഎൽ) – 2023 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൾ അപ് ഫോർ സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (എസ്എസ്ബി) നൽകുന്നത്.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *