നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സഹകരണ ബാങ്കു കൾ / സംഘങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം | എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്

CSEB കേരള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് (സിഎസ്ഇബി)
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ & ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • പരസ്യ നമ്പർ : നമ്പർ.1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023
 • ഒഴിവുകൾ : 156
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പളം : 18,000 – 53,000 രൂപ (മാസം തോറും)
 • അപേക്ഷാ രീതി: ഓഫ്‌ലൈൻ (തപാല് വഴി)
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 24.04.2023
 • അവസാന തീയതി : 23.05.2023

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി

 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 24 ഏപ്രിൽ 2023
 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 23 മെയ് 2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

 • സെക്രട്ടറി : 05
 • അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്: 05
 • ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/ കാഷ്യർ: 137
 • സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ : 02
 • ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ : 05
 • ജൂനിയർ ടൈപ്പിസ്റ്റ്: 02

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

 • സെക്രട്ടറി : 28,000 – 66,470 രൂപ
 • അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്: രൂപ 19,890 – രൂപ 62,500/-
 • ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/ കാഷ്യർ: 17,360 രൂപ – 44,650 രൂപ
 • സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ : Rs.25,910 – Rs.62,500
 • ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ : Rs.16,420 –R.46,830/-
 • ജൂനിയർ ടൈപ്പിസ്റ്റ് : 18,300 – രൂപ 46,830/-

പ്രായപരിധി

 • 18 നും 40 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
 • SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷത്തെ ഇളവ് ലഭിക്കും.
 • കൂടാതെ, മുതിർന്ന അംഗം മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് 5 വർഷത്തെ ഇളവ് SC / ST മുതിർന്നവർക്ക് ലഭിക്കും.
 • മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിമുക്തഭടന്മാർക്കും ഈ വർഷം 3 ഇളവുകൾ ലഭിക്കും.
 • വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷവും വിധവകൾക്ക് 5 വർഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും.

യോഗ്യത

1. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

 • എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ (കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്റെ എച്ച്‌ഡിസി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്‌ഡിസി & ബിഎം, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗിന്റെ എച്ച്‌ഡിസി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്‌ഡിസിഎം) ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്ലോമ. സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്‌സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ് (ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ) പാസായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിഎസ്‌സി / എംഎസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ ബികോം ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. പ്രവർത്തനം ഓപ്ഷണൽ ആണ്.

2. ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/ കാഷ്യർ

 • എസ്എസ്എൽസിയോ തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ ആയിരിക്കും സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സിന്റെ (ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ) അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കർണാടക നടത്തുന്ന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് (ജെഡിസി) പോസ്റ്റിന് അർഹതയുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷനും (ജെഡിസി) ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ജെഡിസി)യും. കൂടാതെ, ഒരു ഓപ്ഷണൽ വിഷയമായി കോ-ഓപ്പറേഷനിൽ ബി.കോം ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ ബിരുദം. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള -ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹയർ ഡിപ്ലോമ (കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്റെ എച്ച്ഡിസി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്ഡിസി & ബിഎം, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗിന്റെ എച്ച്ഡിസി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്ഡിസിഎം). സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്‌സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ് (ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ) അല്ലെങ്കിൽ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിഎസ്‌സി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

3. സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

 • കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഐടി, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്/എംസിഎ/എംഎസ്‌സി (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐടി) എന്നിവയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ബി.ടെക് ബിരുദം.
 • അഭികാമ്യം : Redhat സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു അധിക നേട്ടമായിരിക്കും.
 • പരിചയം: UNIX/Linux അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനും ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗിനും കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാക്കുകളിൽ (ഉദാ, ടോംകാറ്റ്, ജെബോസ്, അപ്പാച്ചെ, എൻജിഎൻഎക്സ്) മികച്ച അനുഭവം. നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള പരിചയം (ഉദാ. നാഗിയോസ്). സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കഴിവുകളിൽ അനുഭവപരിചയം (ഉദാ, ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, പേൾ, പൈത്തൺ). സോളിഡ് നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അറിവ് (OSI നെറ്റ്‌വർക്ക് ലെയറുകൾ, TCP/IP). NFS മൗണ്ടുകളും ഫിസിക്കൽ, ലോജിക്കൽ വോളിയം മാനേജ്‌മെന്റും ഉള്ള SAN സ്റ്റോറേജ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനുഭവം. ടേപ്പ് ലൈബ്രറി ബാക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനുഭവം.

4. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

 • ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം. കേരളം / കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം പാസ്സായ ഡാറ്റാ എൻട്രി കോഴ്‌സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അംഗീകൃത കമ്പനിയിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • എഴുത്തുപരീക്ഷ.
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ (ചുവടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു) അപേക്ഷ അയയ്ക്കാം. 23.05.2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം, പ്രായം, ജാതി, വികലാംഗർ, വികലാംഗർ എന്നിവയുടെ തനിപ്പകർപ്പുകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും ഉള്ളടക്കവും ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷകൾ തപാൽ വഴിയോ തപാൽ വഴിയോ അയക്കാം

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *