ഇതാ വന്നു.. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് GDS വിജ്ഞാപനം | SSLC പാസായ വർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം

ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (എബിപിഎം)] ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 30041 ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവകർ (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ABPM)] ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03.08.2023 മുതൽ 23.08.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്: ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക്‌സ് (ജിഡിഎസ്) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (ബിപിഎം)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ (എബിപിഎം)]
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • അഡ്വ. നമ്പർ : നമ്പർ.17-67/2023-ജി.ഡി.എസ്
 • ഒഴിവുകൾ : 30041
 • ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : Rs.10,000 – Rs.24,400 (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 03.08.2023
 • അവസാന തീയതി : 23.08.2023
 • BPM : Rs.12,000/- Rs.29,380/- (പ്രതിമാസം)
 • ABPM/ DakSevak : Rs.10,000/- Rs.24470/-(പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി

 • കുറഞ്ഞ പ്രായം : 18 വയസ്സ്
 • പരമാവധി പ്രായം : 40 വയസ്സ്

ചട്ടപ്രകാരം പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമാണ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :

 • (എ) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ/ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഗണിതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും (നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയങ്ങളായി പഠിച്ചത്) പത്താം ക്ലാസിലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരീക്ഷ പാസായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് GDS-ന്റെ എല്ലാ അംഗീകൃത വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.
 • (ബി) അപേക്ഷകൻ പ്രാദേശിക ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കണം, അതായത്, സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയെങ്കിലും [നിർബന്ധിതമോ ഐച്ഛികമോ ആയ വിഷയങ്ങളായി] പഠിച്ചിരിക്കണം.

മറ്റ് യോഗ്യതകൾ:-

 • (i) കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
 • (ii) സൈക്ലിംഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
 • (iii) മതിയായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവക്‌സ് (GDS) [ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (BPM)/അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റർ (ABPM)] ന് അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനായിചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *