തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ജോലി അവസരം

തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ ഗാർഡനർ & സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഗാർഡനർ & സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്തികകൾ കേരളത്തിൽ ആണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 29.07.2023 മുതൽ 21.08.2023 വരെ ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് : കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പ്
 • തസ്തികയുടെ പേര് : ഗാർഡനർ & സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
 • ജോലി തരം : കേരള സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : താൽക്കാലികം
 • പരസ്യ നമ്പർ : 3 (1) /2023
 • ഒഴിവുകൾ : 07
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : Rs.18,000 – Rs.25,000 (പ്രതി മാസം)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 29.07.2023
 • അവസാന തീയതി : 21.08.2023
 • സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് : Rs.21,175
 • ഗാർഡനർ : Rs.18,930
 • സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് : 50 വയസ്സ് കവിയരുത്.
 • ഗാർഡനർ : 60 വയസ്സ് കവിയരുത്.

1. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്

 • എസ്.എസ്.എൽ.സി.അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത പാസായിരിക്കണം. ആർമി/നേവി/എയർ ഫോഴ്സ് എന്നി സേനാവിഭാഗങ്ങളിൽ 10 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത മിലിട്ടറി സേവനം..

2. ഗാർഡനർ 

 • ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഗാർഡനറായി 3 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *