ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കേരള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി യിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (കെ.എസ്.എം.എച്ച്.എ)യിൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ-ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 12 അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ-ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (കെ.എസ്.എം.എച്ച്.എ.
 • തസ്തികയുടെ പേര്: അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
 • ജോലി തരം : കരാർ അടിസ്ഥാനം
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
 • Advt No : CMD/KSMHA/001/2024
 • ഒഴിവുകള് : 12
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം: 18,390 രൂപ – 30,995 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 09.02.2024
 • അവസാന തീയതി: 24.02.2024

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

 • അസിസ്റ്റന്റ് : 04 (തിരുവനന്തപുരം- 01 കോട്ടയം- 01 തൃശൂർ- 01 കോഴിക്കോട്- 01)സ്റ്റെനോ
 • ടൈപ്പിസ്റ്റ് : 04 (തിരുവനന്തപുരം- 01 കോട്ടയം- 01 തൃശൂർ- 01 കോഴിക്കോട്- 01)
 • ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് : 04 (തിരുവനന്തപുരം- 01 കോട്ടയം- 01 തൃശ്ശൂർ- 01 കോഴിക്കോട്- 01)

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

 • അസിസ്റ്റന്റ്: 30,995 രൂപ (ഏകീകൃത പ്രതിമാസ ശമ്പളം)
 • സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്: 22,290 രൂപ (ഏകീകൃത പ്രതിമാസ ശമ്പളം)
 • ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്: 18,390 രൂപ (ഏകീകൃത പ്രതിമാസ ശമ്പളം)

പ്രായപരിധി 

 • അസിസ്റ്റന്റ്: 45 വയസ്സ് കവിയരുത്
 • സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്: 1. 45 വയസ്സിൽ കൂടരുത് 2. വിരമിച്ച സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 62 വയസ്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല
 • ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്: 45 വയസ്സിൽ കവിയാൻ പാടില്ല

യോഗ്യത
1അസിസ്റ്റന്റ്

 • കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഏത് ഡിഗ്രിയും

2.സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 • എസ്.എസ്.എൽ.സി പാസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം ലോവർ (കെ.ജി.ടി.ഇ/എം.ജി.ടി.ഇ) കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചുരുക്കെഴുത്ത് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കുറവാണ്
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *