പ്ലസ് വൺ ആദ്യ അലോട്ട്മെൻ്റ്
അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

🔸 അലോട്ട്മെൻ്റ് കിട്ടുന്നവർ 2 പേജുള്ള അലോട്ട്മെൻറ് ലെറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വേണം അഡ്മിഷന് പോകാൻ. അത് ഇല്ലാതെ അഡ്മിഷൻ നടത്തില്ല. അഡ്മിഷൻ തീയതിയും സമയവും മിക്കവാറും അതിൽ കാണും.5, 6, 9, 10 തീയതികളിലായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ.10, ബുധൻ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നമുക്ക് സമയം കാണുമെങ്കിലും കഴിവതും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക.

🔸 അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം (സ്കോളർഷിപ്പിനും മറ്റും അപേക്ഷിക്കാൻ )

🔸 അലോട്ട്മെൻ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം (പേജ് 2) കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളത്പൂരിപ്പിച്ച് രക്ഷാകർത്താവും, കുട്ടിയും ഒപ്പിടണം.
(TC number & date, Exam Register number, Aadhaar number, second language etc……….)

🔸 അഡ്മിഷൻ 2 തരത്തിലുണ്ട് – permanent admission (സ്ഥിരപ്രവേശനം ) & Temporary admission ( താൽക്കാലിക പ്രവേശനം )
ഒന്നാം ഓപ്ഷനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർ permanent admission തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം. ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഓപ്ഷനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ താല്ക്കാലിക അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ permanent admission എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു Form തരും അത് പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണം.

🔸താൽക്കാലിക അഡ്മിഷൻ (Temporary) എടുക്കുന്നവർ ഫീസ് അടയ്ക്കണ്ട. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകണം. അതിന് രസീത് തരും. അടുത്ത അലോട്ട്മെൻ്റിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൂളിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഏത് സ്കൂൾ കിട്ടിയാലും അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും.പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ/ വിഷയം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമായി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അതിനും ഒരു Form തരും, പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അലോട്ട്മെൻ്റിന് ആ സ്കൂളുകൾ കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും.

🔸 താൽക്കാലിക അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഉറപ്പാണ്.

🔸 അവസാന അലോട്ട്മെൻ്റിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫീസടച്ച് താൽക്കാലിക അഡ്മിഷൻ സ്ഥിരമാക്കേണ്ടി വരും.

🔸 TC യും conduct certificate ഉം കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇല്ല.

🔸 ഒറിജിനൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ട് മതി. റേഷൻ കാർഡ് – ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി, ഏതെങ്കിലും ബോണസ് പോയിൻ്റിന് ക്ളെയിം ചെയ്തവർ ( SPC, NCC, Little kites, Red cross etc.) അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്നിവ ഹാജരാക്കണം.

🔸 അഡ്മിഷൻ ജാതി സംവരണത്തിൽ കിട്ടിയവർ അതിൻ്റെ രേഖ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം.
.CBSE ക്കാർക്ക് സംവരണാനുകൂല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം.. EWS കാർ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കണം.

🔸 എത്ര രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അലോട്ട്മെൻറ് ലെറ്ററിൽ കാണും.ഇത് കൂടാതെ യൂണിഫോം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഫീസ് ആകും.

🔸 ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലത്

🔸 വരുമാനം കുറഞ്ഞവർ സ്കോളർഷിപ്പിനും മറ്റുമായി വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വയ്ക്കണം.അഡ്മിഷന് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട. പട്ടികജാതിക്കാർ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും തഹസീൽദാരിൽ നിന്നുള്ള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കോളർഷിപ്പ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി വാങ്ങി വച്ചിരിക്കണം.

🔸 കുട്ടിയോടൊപ്പം രക്ഷാകർത്താവ് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

🔸 സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടെയും ആവശ്യമായ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് വച്ചിരിക്കണം.

🔸 SSLC ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ employment exchange ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ അത് ഉടൻ തന്നെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി വീണ്ടും സ്കൂളിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങൾക്കും സ്കൂളുകാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ആവശ്യമായ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തും വയ്ക്കുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യരുത്.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *