നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിൽ ട്രൈനീ ആവാം | 3093 ഒഴിവുകൾ

 

നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിലെ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ ആക്ട് അപ്രന്റീസ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 3093 ആക്ട് അപ്രന്റീസ് തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 11.12.2023 മുതൽ 11.01.2024 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 • സംഘടനയുടെ പേര്: RRC Northern Railway
 • തസ്തികയുടെ പേര് : Act Apprentice
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: അപ്രന്റീസ്
 • ഒഴിവുകൾ : 3093
 • ജോലി സ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം: നിയമപ്രകാരം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭം : 11.12.2023
 • അവസാന തീയതി : 11.01.2024
 

പ്രായപരിധി

 • അപേക്ഷകർ 24.11.2023 ന് 15 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരും 24 വയസ്സ് തികയാത്തവരുമായിരിക്കണം. മെട്രിക്കുലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രായം ഇതിനായി മാത്രം കണക്കാക്കും. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് 05 വർഷവും ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷവും വികലാംഗർക്ക് 10 വർഷവും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. (3) വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് പ്രതിരോധ സേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പരിധി വരെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 10 വർഷവും കുറഞ്ഞത് 06 മാസത്തെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 03 വർഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും.

യോഗ്യത

 • വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന തീയതിയിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ ഹൈസ്കൂൾ / പത്താം ക്ലാസ് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയും ഐടിഐയും പാസ്സായിരിക്കണം. അതായത് 4.12.2023

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

 • അതത് ട്രേഡുകളിൽ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും സംബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ (ട്രേഡ് തിരിച്ചുള്ള) അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഓരോ ട്രേഡിലെയും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് മെട്രിക്കുലേഷനിൽ കുറഞ്ഞത് 50% (മൊത്തം) മാർക്കോടെ നേടിയ മാർക്കിന്റെ ശതമാനം തയ്യാറാക്കും. മെട്രിക്കുലേഷന്റെ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനായി, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന്റെയോ ഒരു കൂട്ടം വിഷയങ്ങളുടെയോ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നേടിയ മാർക്ക് കണക്കാക്കും.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *